Všeobecné obchodní podmínky

Clean Style Service s. r. o. (dále jen „AUTOMYČKA“) je provozovatelem automyčky, která poskytuje služby v ručním mytí a čištění aut. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených AUTOMYČKOU, se řídí právním řádem České republiky. Totéž platí v případě služeb nabízených automyčkou prostřednictvím Portálu na internetové stránce www.premium.cleanstyle.cz nebo prostřednictvím Mobilní aplikace „Clean Style Home“. V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi AUTOMYČKOU a zákazníkem.

Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je AUTOMYČKOU archivována v elektronické podobě (a není veřejně přístupná), a to ani pro zákazníka.

Ceny služeb a způsob platby ceny služeb a nákladů spojených s provedením služeb jsou uvedené v Ceníku AUTOMYČKY v její provozovně a zveřejněném na internetových stránkách AUTOMYČKY www.premium.cleanstyle.cz. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Adresa AUTOMYČKY pro doručování: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Vymezení některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

AUTOMYČKA / Podnikatel – osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek společnost Clean Style Service s. r. o.

Zákazník / Spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zákazník, který není spotřebitelem – je jakákoliv jiná osoba, která není spotřebitelem. Zejména je to tedy osoba, která při uzavírání smlouvy, plnění smlouvy a jednání o smlouvě jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na tohoto zákazníka nikoli spotřebitele se tyto obchodní podmínky nevztahují.

Portál – internetové stránky www.premium.cleanstyle.cz provozované AUTOMYČKOU a jeho Mobilní aplikace Clean Style Home.

Mobilní aplikace (Clean Style Home) – aplikace sloužící k využívání Portálu prostřednictvím mobilního telefonu vybaveného funkcí „Mobilní aplikaci stáhnout a využívat“ vytvořená AUTOMYČKOU a nabízená prostřednictvím distribučních kanálů iTunes, Google Play, apod. Podporované operační systémy a verze jsou uvedeny v příslušné záložce na www.premium.cleanstyle.cz. Aplikace je poskytována zdarma.

Registrace – registrace zákazníka prostřednictvím Portálu, kde zákazník vyplní požadované identifikační údaje do registračního formuláře uvedeného na Portálu nebo přímo v Mobilní aplikaci a potvrzení odeslání formuláře AUTOMYČCE; tím bude založen na Portálu nebo v Mobilní aplikaci Účet zákazníka

Účet zákazníka – účet zákazníka vytvořený registrací na Portálu nebo v Mobilní aplikaci. Do Účtu zákazníka je možné se přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Přihlašovací údaje získá zákazník Registrací.

Software – veškerá a kterákoliv z dále uváděných děl: 1) Portál www.premium.cleanstyle.cz včetně veškerých jeho prvků jako jsou grafika, texty, rozvržení stránek, obrázky, audio nebo audiovizuální díla publikovaná na Portálu, 2) Mobilní aplikace včetně všech jejích součástí a prvků, 3) počítačový program a veškeré databáze sloužící k provozování Mobilní aplikace a provozování webového rozhraní www.premium.cleanstyle.cz.

Služba – služba nabízená a poskytovaná AUTOMYČKOU spočívající v ručním mytí a čištění aut a dalších doprovodných službách (jako např. vyzvednutí automobilu na konkrétní adrese, zpětný dovoz automobilu na konkrétní adresu, a další dle aktuální nabídky AUTOMYČKY).

Expresní služba – Služba nabízená AUTOMYČKOU s přednostním vyřízením za cenu uvedenou v Ceníku

Služba „Pick Up“– součástí Služby je přeprava vozidla zákazníka z místa určeného zákazníkem do provozovny AUTOMYČKY a/nebo zpět do místa určeného zákazníkem.

Řidič – zaměstnanec AUTOMYČKY zajišťující přepravu vozidla zákazníka v rámci služby „Pick Up“ z místa určeného zákazníkem do provozovny AUTOMYČKY a/nebo zpět do místa určeného zákazníkem.

Uzavření smlouvy

1) V provozovně AUTOMYČKY

AUTOMYČKA nabízí své služby ve své provozovně na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, na webu www.premium.cleanstyle.cz a prostřednictvím mobilní aplikace Clean Style Home.

V případě objednávky zákazníka učiněné přímo na provozovně AUTOMYČKY je se zákazníkem vyplněn objednávkový formulář, který obsahuje:

 • Druh vybrané služby
 • Cenu služby a formu platby
 • Typ a SPZ vozidla
 • Jméno a příjmení zákazníka/název (případně jméno kontaktní osoby)
 • Telefonický a e-mailový kontakt zákazníka
 • Termín provedení služby (datum a hodina)
 • Datum objednávky
 • Souhlas s těmito VOP
 • Podpisy AUTOMYČKY a zákazníka (v případě, že se jedná o tištěný objednávkový formulář).

Objednávkový formulář je k dispozici na provozovně AUTOMYČKY v tištěné a/nebo elektronické verzi na zařízení iPad. Před podpisem, resp. potvrzením, objednávkového formuláře má zákazník možnost si prostudovat tyto VOP, přičemž podpisem, resp. potvrzením, objednávkového formuláře s nimi činí svůj bezvýhradný souhlas. Údaje uvedené zákazníkem v objednávkovém formuláři jsou AUTOMYČKOU považovány za správné.

Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany AUTOMYČKY, a to zasláním potvrzovacího kódu na e-mail zákazníka a sms zprávou. Potvrzovací kód je jedinečný identifikátor objednávky generovaný automaticky.

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Podpisem, resp. potvrzením objednávkového formuláře, zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě provedení své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy.

2) Prostřednictvím Portálu

AUTOMYČKA nabízí své služby také na webu a zákazník může činit své objednávky prostřednictvím internetových stránek www.premium.cleanstyle.cz.

Zákazník se může na Portálu registrovat a registrací mu bude vytvořen Účet zákazníka. Součástí Registrace je poskytnutí základních registračních údajů o zákazníkovi. Zákazník je povinen poskytnout AUTOMYČCE pouze pravdivé údaje. Účet zákazníka je možné zákazníkem kdykoliv zrušit, a to v nastavení Účtu zákazníka. AUTOMYČKA je oprávněna komukoli odepřít možnost Registrace a dále je oprávněna již zřízený Účet zákazníka kdykoliv zrušit, a to zejména z důvodu porušení těchto VOP nebo z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením Účtu zákazníka ztrácí zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči AUTOMYČCE a přístup ke Službě a k veškerému zákazníkem uloženému nebo vytvořenému obsahu.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím webu www.premium.cleanstyle.cz jsou závazné. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.

Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Zákazník na webu vyplní elektronický objednávkový formulář, který obsahuje:

 • Druh vybrané služby
 • Cenu služby a formu platby
 • Typ a SPZ vozidla
 • Jméno a příjmení zákazníka/název (případně jméno kontaktní osoby)
 • Telefonický a e-mailový kontakt zákazníka
 • Termín provedení služby (datum a hodina)
 • Datum objednávky
 • Souhlas s těmito VOP.

Zákazník vyplněný elektronický objednávkový formulář odešle AUTOMYČCE. Zákazník má možnost doplnit do elektronického objednávkového formuláře poznámku pro AUTOMYČKU. AUTOMYČKA zákazníkovi elektronicky potvrdí obdržení elektronické objednávky, a to zasláním potvrzovacího kódu na e-mail zákazníka a sms zprávou. Potvrzovací kód je jedinečný identifikátor objednávky generovaný automaticky.

Před odesláním závazné objednávky AUTOMYČCE má zákazník možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v elektronickém objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v elektronické objednávce a odeslané AUTOMYČCE jsou AUTOMYČKOU považovány za správné.

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání elektronického objednávkového formuláře zákazníkem. Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky ze strany AUTOMYČKY, tedy doručením potvrzovacího kódu zákazníkovi. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka AUTOMYČKOU.

3) Prostřednictvím Mobilní aplikace

AUTOMYČKA vytvořila pro zákazníky k využívání Portálu prostřednictvím mobilního telefonu Mobilní aplikaci Clean Style Home, kterou lze zdarma stáhnout na distribučních kanálech iTunes, Google Play a dalších.

Služby nabízené AUTOMYČKOU lze využívat pouze po úspěšném provedení Registrace. Součástí Registrace je poskytnutí základních registračních údajů o zákazníkovi. Zákazník je povinen poskytnout AUTOMYČCE pouze pravdivé údaje. Účet zákazníka je možné zákazníkem kdykoliv zrušit, a to v nastavení Účtu zákazníka. AUTOMYČKA je oprávněna komukoli odepřít možnost Registrace a dále je oprávněna již zřízený Účet zákazníka kdykoliv zrušit, a to zejména z důvodu porušení těchto VOP nebo z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením Účtu zákazníka ztrácí zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči AUTOMYČCE a přístup ke Službě a k veškerému zákazníkem uloženému nebo vytvořenému obsahu.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím Mobilní aplikace jsou závazné. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.

Zákazník přes Mobilní aplikaci vyplní objednávkový formulář, který obsahuje:

 • Druh vybrané služby
 • Cenu služby a formu platby
 • Typ a SPZ vozidla
 • Jméno a příjmení zákazníka/název (případně jméno kontaktní osoby)
 • Telefonický a e-mailový kontakt zákazníka
 • Termín provedení služby (datum a hodina)
 • Datum objednávky
 • Souhlas s těmito VOP.

Zákazník vyplněný objednávkový formulář odešle prostřednictvím Mobilní aplikace AUTOMYČCE. Zákazník má možnost doplnit do objednávkového formuláře poznámku pro AUTOMYČKU. AUTOMYČKA zákazníkovi potvrdí obdržení objednávky, a to zasláním potvrzovacího kódu na e-mail zákazníka a sms zprávou. Potvrzovací kód je jedinečný identifikátor objednávky generovaný automaticky.

Před odesláním závazné objednávky AUTOMYČCE má zákazník možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v objednávce a odeslané AUTOMYČCE jsou AUTOMYČKOU považovány za správné.

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávkového formuláře zákazníkem prostřednictvím Mobilní aplikace. Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky ze strany AUTOMYČKY, tedy zasláním potvrzovacího kódu na e-mail zákazníka a sms zprávou. Potvrzovací kód je jedinečný identifikátor objednávky generovaný automaticky. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka AUTOMYČKOU.

Služba „Pick Up“

AUTOMYČKA nabízí pro své zákazníky v rámci svých nabízených Služeb také službu „Pick Up“.

Součástí Služby Pick Up prováděné AUTOMYČKOU je také přeprava vozidla zákazníka z místa určeného zákazníkem v objednávce do provozovny AUTOMYČKY a/nebo zpět do místa určeného zákazníkem v objednávce.

Objednávku lze činit dle těchto Všeobecných obchodních podmínek přímo v provozovně AUTOMYČKY, prostřednictvím Portálu nebo prostřednictvím Mobilní aplikace. Kromě náležitostí objednávky uvedených výše v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je pro účely této služby součástí objednávky také:

 • Adresa místa vyzvednutí vozidla zákazníka uvedená zákazníkem
 • Čas vyzvednutí vozidla v místě určeném zákazníkem
 • Adresa místa dovozu vozidla zákazníka uvedená zákazníkem
 • Čas dovozu vozidla v místě určeném zákazníkem.

Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky ze strany AUTOMYČKY doručením potvrzovacího kódu zákazníkovi na e-mail zákazníka a sms zprávou. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka AUTOMYČKOU.

Zákazník je povinen předat Řidiči současně s vozidlem také:

 • klíče od vozidla a dalších zabezpečovacích prvků včetně upozornění na všechny bezpečnostní prvky vozidla a jejich ovládání,
 • vše, co je potřeba dle zákona č. 361/2000 Sb. a prováděcích předpisů k provozu a identifikaci vozidla (včetně všech dokladů, které musí mít Řidič při řízení u sebe),
 • dostatek pohonných hmot v nádrži, v opačném případě je AUTOMYČKA oprávněna pohonné hmoty v nezbytném rozsahu doplnit a předložit o nákupu pohonných hmot zákazníkovi účetní doklad, oproti kterému zákazník náklady na nákup pohonných hmot AUTOMYČCE uhradí.

Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před podpisem nebo závazným odesláním objednávky (podle typu objednávky). Na tyto skutečnosti je náležitě před podpisem nebo vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi AUTOMYČKOU a zákazníkem.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je AUTOMYČKOU archivována a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy v případě objednávky prostřednictvím Portálu nebo Mobilní aplikace, jsou zřejmé z procesu objednávání těmito prostředky komunikace a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb AUTOMYČKY na Portálu nebo prostřednictvím Mobilní aplikace není zpoplatněno zvláštní sazbou.

Kontaktní telefon nebo e-mail AUTOMYČKY nelze pro účely objednání služby použít. Objednávky je možné činit pouze způsobem uvedeným v těchto VOP výše. Na kontaktním telefonu nebo e-mailu AUTOMYČKY si zákazník může předem ověřit pouze dostupnost a dobu provedení služby a získat další informace k nabízeným službám.

Práva a povinnosti automyčky

 • Povinnosti AUTOMYČKY vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
 • Portál obsahuje kompletní seznam služeb nabízených AUTOMYČKOU zákazníkovi včetně jejich popisu a Ceníku. Veškeré informace o nabízených službách a jejich cenách lze získat také v provozovně AUTOMYČKY na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 nebo telefonicky na čísle +420 725 834 854.
 • Veškeré ceny služeb provozovaných AUTOMYČKOU jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 • AUTOMYČCE je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.
 • V případě, že AUTOMYČKA zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. AUTOMYČKA si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
 • Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje AUTOMYČKA za pravdivé a dle nich poskytuje objednanou službu.
 • AUTOMYČKA je pojištěna proti škodě a provozovna AUTOMYČKY je střežena kamerovým systémem.
 • AUTOMYČKA neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
 • AUTOMYČKA nenese odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
 • AUTOMYČKA nenese odpovědnost za movité věci a cennosti, které ponechá zákazník ve vozidle.
 • V případě služby „Pick Up“ má právo AUTOMYČKA odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník nepředá Řidiči doklady, které musí mít u sebe při řízení vozidla dle zákona č. 361/2000 Sb. a prováděcích předpisů, a když neprokáže technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích (nálepka STK umístěná na SPZ vozidla). AUTOMYČKA má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že vozidlo bude viditelně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V takovém případě Řidič odmítne vozidlo od zákazníka převzít, o čemž vydá zákazníkovi písemný doklad obsahující odstoupení od smlouvy a jeho důvod.
 • V případě, že se ukáže, že vozidlo není technicky způsobilé k provozu nebo není platně pojištěno z odpovědnosti z provozu na pozemních komunikacích, má AUTOMYČKA právo požadovat po zákazníkovi zaplacení újmy a veškerých s ní souvisejících nákladů, které jí v případě provozu takového vozidla vzniknou.
 • Nejdéle do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi zaplacené finanční prostředky. AUTOMYČKA však není povinna vrátit finanční prostředky v plném rozsahu, odstoupí-li zákazník nebo AUTOMYČKA od smlouvy v případě, kdy již AUTOMYČKA započala s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení od smlouvy je AUTOMYČKA povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu služeb nebo jejich poměrnou část (v případě, kdy již AUTOMYČKA započala s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy) na jeho bankovní účet, který je zákazník povinen AUTOMYČCE (elektronicky či písemně) sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník prohlašuje, že objednávka služby nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
 • Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
 • Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u AUTOMYČKY dotazem učiněným telefonicky či emailem nebo i osobně.
 • Zákazník je povinen uhradit AUTOMYČCE cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.
 • Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku.
 • Zákazník je povinen se řídit veškerými pokyny a informacemi poskytnutými AUTOMYČKOU. V případě neplnění této povinnosti není AUTOMYČKA odpovědná za škodu či jakoukoliv i nemajetkovou újmu vzniklou zákazníkovi nebo třetí osobě.
 • Zákazník je povinen v případě služby „Pick Up“ předat Řidiči klíče od vozidla a dalších zabezpečovacích prvků a upozornit Řidiče na všechny bezpečnostní prvky vozidla a jejich ovládání.
 • Zákazník je povinen v případě služby „Pick Up“ předat Řidiči vše, co je potřeba dle zákona č. 361/2000 Sb. a prováděcích předpisů k provozu a identifikaci vozidla (včetně všech dokladů, která musí mít Řidič při řízení u sebe).
 • Zákazník je povinen v případě služby „Pick Up“ zajistit, aby vozidlo v okamžiku předání Řidiči mělo dostatek pohonných hmot v nádrži, v opačném případě je AUTOMYČKA oprávněna pohonné hmoty v nezbytném rozsahu doplnit a předložit o nákupu pohonných hmot zákazníkovi účetní doklad, oproti kterému zákazník náklady na nákup pohonných hmot AUTOMYČCE uhradí.
 • Zákazník v případě služeb „Pick Up“ odpovídá za technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 • Zákazník v případě služeb „Pick Up“ je povinen mít platně sjednánu pojistnou smlouvu za odpovědnost z provozu vozidla na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. (tzv. povinné ručení).
 • V případě, že vozidlo zákazníka není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích nebo zákazník nemá řádně a platně sjednánu pojistnou smlouvu za odpovědnost z provozu vozidla na pozemních komunikacích (tzv. povinné ručení), zavazuje se zákazník nahradit AUTOMYČCE újmu a veškeré s ní související náklady vzniklé provozem takového vozidla.
 • AUTOMYČKA nenese odpovědnost za movité věci a cennosti, které ponechá zákazník ve vozidle. Zákazník je vždy povinen zkontrolovat si vozidlo před předáním Řidiči a je odpovědný za movité věci a cennosti ponechané ve vozidle.
 • Zákazník je povinen upozornit AUTOMYČKU na případná poškození na vozidle nebo specifika částí vozidla (např. laku či interiérových prvků, ad.), která by mohla být prováděním služby poškozena nebo jejichž stav by se provedením služby mohl zhoršit nebo změnit. V případě, že zákazník AUTOMYČKU neupozorní, neodpovídá AUTOMYČKA za škody na vozidle takto vzniklé.
 • Zákazník je vždy povinen si vozidlo po provedené službě řádně prohlédnout a zjištěné vady neprodleně vytknout.
 • Zákazník je srozuměn s tím, že prostory provozovny AUTOMYČKY jsou monitorovány kamerovým zařízením.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu za podmínek uvedených v těchto VOP.

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen učinit písemně na adresu AUTOMYČKY, případně formou emailu na výše uvedenou adresu elektronické pošty premium@cleanstyle.cz.

V případě odstoupení od smlouvy je AUTOMYČKA povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu služeb nebo jejich poměrnou část na jeho bankovní účet, který je zákazník povinen AUTOMYČCE písemně nebo elektronicky sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník. Lhůta pro vrácení finančních prostředků činí 14 dnů od doručení řádného odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy v případě, kdy již AUTOMYČKA započala s plněním na před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí AUTOMYČCE poměrnou část dohodnuté ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn učinit přes formulář, který je ke stažení zde: https://premium.cleanstyle.cz

Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit AUTOMYČCE dohodnutou cenu za objednané služby.

Cena služeb je uváděna v CZK, tedy českých korunách.

Zákazník je oprávněn platit cenu služeb hotově, platební kartou, kartou CCS nebo převodem na bankovní účet AUTOMYČKY.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává AUTOMYČKA o zákazníkovi nezbytné osobní údaje. Zákazník uděluje AUTOMYČCE souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo a citlivých údajů (jako číslo a expirace platební karty, ad.). Tyto údaje, resp. souhlas se zpracováním těchto údajů, uděluje zákazník AUTOMYČCE, případně osobě zmocněné AUTOMYČKOU, na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a dotazníků týkajících se uskutečněných obchodů mezi AUTOMYČKOU a zákazníkem. Zpracováním osobních údajů zákazníka může AUTOMYČKA pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl AUTOMYČCE, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Údaje o zákaznících a službách jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob spolupracujících s AUTOMYČKOU při plnění služby objednané zákazníkem. Za tímto účelem uděluje zákazník AUTOMYČCE výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů – jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, a uděluje těmto osobám souhlas se zpracováním těchto svých údajů.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu AUTOMYČKA povinna tuto informaci předat. AUTOMYČKA má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud by zákazník nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může vzít svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zpět, a to prostřednictvím emailu premium@cleanstyle.cz. AUTOMYČKA zašle zákazníkovi potvrzující email a dojde k odstranění osobních údajů zákazníka z databáze AUTOMYČKY v nezbytném rozsahu.

Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zákazníka přechází na právní nástupce AUTOMYČKY.

Práva zákazníka/spotřebitele z vadného plnění

V případě, že služby AUTOMYČKY nebudou odpovídat obsahu uzavřené smlouvy, pak je zákazník oprávněn se obrátit na AUTOMYČKU a uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ AUTOMYČKA sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje AUTOMYČKY, zejména skrze adresu elektronické pošty premium@cleanstyle.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle AUTOMYČKA na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je mezi AUTOMYČKOU a zákazníkem uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou písemně i elektronicky zaznamenávány u AUTOMYČKY a v případě žádosti je AUTOMYČKA zákazníkovi zpřístupní.

V případě změny obchodních podmínek uvede AUTOMYČKA datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 6. 12. 2018 a jsou účinné od 1.1. 2019 do doby jejich případné změny ze strany AUTOMYČKY.

Clean Style Service s.r.o.

Jakub Čech, jednatel

Jindřich Zámecký, jednatel